Haugalandmuseene
 

Kulturminner

«Romanifolkets kulturminner i Sogn og Fjordane»

Haugalandmuseene registrerer i 2011 romanifolkets kulturminner i Sogn og Fjordane. Prosjektleder Madli Hjermann har i april registrert kulturminner i kommunene Leikanger, Balestrand, Sogndal, Lærdal og Vik i Sogn og Fjordane.

Prosjektet er en videreføring av registreringer som ble gjort i Nord-Rogaland i 2006 og 2007. Denne gang er det i samarbeid med Kystmuseet i Sogn og Fjordane. Kontaktrådet for fiskeri- og kystkultur har finansiert prosjektet. Resultatene fra registreringene vil publiseres på nettstedet batreisende.no i løpet av våren 2011.

“Romanifolkets kulturminner på Haugalandet»
Prosjektet ”Romanifolkets kulturminner på Haugalandet» har hatt som mål å kartlegge havner, overnattingssteder og møteplasser som ble brukt av romanifolket, og registrere alle steder som har navn knyttet til den reisende kulturen. Piltotprosjekt ble støttet av Riksantikvaren som startet opp i 2006. Resultatet av arbeidet foreligger nå i rapporten Romanifolkets kulturminne -Rapport frå registreringar i Tysvær kommune og Vindafjord kommune  2006 .

Arbeidet ble videreføres med kartlegging av romanifokets kulturminner i kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy og Utsira i 2007.

Fram til idag har de reisende vært nesten usynlige i museums- og kulturminnearbeidet. Vi ønskerå sette søkelys på de reisende og deres kulturminner i en region for å innarbeide bevissthet om kulturminnene, men også for forståelsen av kulturlandskapet.

Det er få spor i kulturlanskapet etter de reisende. Derfor er registreringen av de stedene som har betydd mye for dem, svært viktig – det kan bidre til å gi kommende generasjoner kunnskap, opplevelser og identitet knyttet til disse stedene.

Gjennom ratifiseringen av Europarådets rammekonvensjon har Norge forpliktet seg til «å fremme de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, kan bevare og utvikle sin kultur, samt bevare de grunnleggende bestanddelene av sin identitet, det vil si deres religion, språk, tradisjoner og kulturarv»  (Artikkel 5, pkt.1). Det er ikke gjort noe systematisk arbeid fra myndighetenes side for å skaffe seg en oversikt over hvilke kulturminner som eksisterer etter romanifolket.

Registreringen av «Romanifolkets kulturminner på Haugalandet» er et pilotprosjekt som kan inspirere andre til å gjøre det samme, og vil på sikt sikre en bedre represantivitet i utvalget av varig vernede kulturminner og kulturmiljø.

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook