Haugalandmuseene
 

Haraldsstøtta – «Norges riksmonument mot 2014»


«Norges riksmonument mot 2014» -er  et forskning- og formidlingsprosjekt  om riksmonumentet  Haraldsstøtta. Prosjektet skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne Norge fram mot Grunnlovsjubileet i 2014. Skoleelever på 7. og 9. trinn i Haugesund og på Haugalandet vil gjennom hele 2014 inviteres til å delta i et formidlingsopplegg. Haraldstøtta, en utstilling på Karmsund folkemuseum og den digitale læringsressursen «Min stemme» vil være viktige arenaer i prosjektet.

Hva er Haraldstøtta?
Haraldstøtta ligger like nord for Haugesund sentrum, med utsikt over Sletta og horisonten i vest.  Haraldstøtta er Norges eneste riksmomument og står der i dag som et monument over den samlede nasjonen, omkranset av 29 fylkessteiner med navnet på de gammelnorske fylkene. Haraldstøtta ble oppført i 1872 til minne om Harald Hårfagres seier i slaget ved Hafrsfjord i 872. Monumentet ble plassert på det som ble oppfattet å være Harald Hårfagres gravhaug og skulle symbolisere samlingsverket og riksenheten.

Riksmonumentets symbolkraft – den samlede nasjonen
Haraldsstøtta forteller om de lange linjene bakover i norsk historie. Saget ved Hafrsfjord i 872 symboliserer Norges samling til ett kongerike. På grunn av unionen med Sverige, ble Grunnloven fra 1814 samlende og byggende for felleskapet her i landet. En kan se reisingen av Haraldstøtta i 1872 som en kulminasjon på den sterke norske viljen til å hevde seg som egen nasjon, der riksmonumentets symboliserer ønsket om en sterk nasjonal identitet og et homogent folk med kontinuitet tilbake til vikingtiden.

Monument og motmonumenter
I prosjektet skal vi drøfte monumentets rolle i det nasjonale prosjektet som ble skapt i kjølvannet av 1814. Bonden fikk en sentral plass, mens flere grupper i samfunnet, deriblant samer og nasjonale minoriteter, falt utenfor. Politikken som har blitt ført overfor våre nasjonale minoriteter står som en grell kontrast til tusenårsmarkeringen i 1872. Riksmonumentet Haraldstøtta blir en inngang til å drøfte dette temaet, der minoriteter blir motmonumenter i konstitueringen av en felles norsk identitet. En kan stille seg spørsmålet om Grunnloven og nasjonsbyggingen i kjølvannet av 1814 ga «Frihet, likhet og brorskap» for alle.

Å bygge en nasjon – et prosjekt for framtida
Ved å se på nasjonsbyggingen i et 200-årig perspektiv vil en finne en endret norsk identitet. Fra et ønske om å fremstå som en homogen enhet, blir mangfoldet i dag trukket frem som en viktig verdi. Norge er i dag en selvstendig nasjon uten store trusler om å miste sin selvstendighet og riksmonumentets sterke symbolkraft fra 1872 har blitt svekket. Hva ville vi valgt som riksmonument i dag? og Hvilke fortellinger skal vi ha i dagens flerkulturelle samfunn? – den store fortellingen om den enhetlige «Nasjonen», eller mange små fortellinger, der også minoritetenes historie får sin plass? Er det mulig å endre Haraldstøttas meningsinnhold slik at også dette fremhever verdien av et mangfoldig samfunn i det kollektive minnet?

Hovedmålgruppe og aktiviteter i prosjektet
Formidling til barn og unge er et hovedmål i utstillingen, der perspektiver på nasjonsbygging, minoriteter , mangfold og nasjonale symboler i et 200-årig perspektiv, vil belyses og diskuteres. Haugalandmuseene skal utforme formidlingsopplegg der skoleelever i grunnskolen i Haugesund og på Haugalandet gjennom hele 2014 vil inviteres til å delta. Haraldstøtta, Karmsund folkemuseum og den digitale læringsressursen «Min stemme» vil være viktige arenaer i prosjektet. I løpet av prosjektperioden vil Haugalandmuseene invitere fagmiljøer til to seminar om temaene Haraldsstøtta, minoriteter, nasjonsbygging og monumenter. Seminaret i 2013 er planlagt og har tittelen «Monument, minne og myte i norsk nasjonsbygging». Seminaret i 2014 skal handle om monumenter og nasjonsbygging i et internasjonalt perspektiv.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt

Prosjektleder Camilla Haug, tlf 52709368,  camilla.haug@haugalandmuseene.no

Konservator og fagansvarlig for prosjektet Grethe Paulsen Vie tlf 52709363, mobil 48152509, grethe.paulsen.vie@haugalandmuseene.no

Direktør Mads Ramstad tlf 52709362, mads.ramstad@haugalandmuseene.no

Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005. Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Lenker

Vi kan anbefale disse nettstedene:

Digitalt museum

Søk

Arkiv

Hva skjer

Loading...

Følg oss på Facebook